Актуален брой

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНИЯ КОНТРОЛ В КОНТЕКСТА НА ЦЪРКОВНАТА ИКОНОМИКА – ДЕФИНИЦИИ И КЛАСИФИКАЦИЯ

Д-р Асен Ангелов

THEORETICAL ASPECTS OF RELIGIOUS CONTROL IN THE CONTEXT OF THE CHURCH ECONOMY – DEFINITIONS AND CLASSIFICATION

Dr. Asen Angelov

Резюме


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ РИСК

Доц. д.н. Евгени Евгениев Катедра „Човешки ресурси и социално осигуряване“ – УНСС

ORGANIZATION OF THE ACTIVITY UNDER OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT

Assoc. Prof. D. S. Evgeni Evgeniev Department of Human Resources and Social Security– UNWE

Резюме


О Т З И В

от проф. д-р ик. н. Нено Павлов Относно: публикуван монографичен труд на тема „Екологично застраховане и корпоративна сигурност в химическата индустрия“, с автор доц. д-р Ирена Маркова

REVIEW

by Prof. Dr. Ec. Mr. Neno Pavlov Subject: published monograph on „Environmental insurance and corporate security in the chemical industry“, authored by Assoc. Prof. Dr. Irena Markova