Архив

ПАНОРАМА НА ТРУДА
Брой 5 / 2021

ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ

Гл. асистент д-р Десислава Колева-Стефанова, Катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС

ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Поля Христова, Докторант в Институт по философия и социология при Българска академия на науките

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID ПАНДЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Д-р Йосиф Й. Йосифов, д.м. Медицински университет – гр. София, Факултет по обществено здраве

„Екологично застраховане и
корпоративна сигурност в химическата
индустрия“ от доц. д-р Ирена Маркова

Представяне на нова книга


ПАНОРАМА НА ТРУДА
Брой 4 / 2021

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ – ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В КОРПОРАТИВНИЯ РИСК МЕНИДЖМЪНТ

интервю с доц. д-р Ирена Маркова

СЪВРЕМЕННИЯТ ПАЗАР НА ТРУДА – ПОЗИЦИИ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

доц. д-р Баки Хюсеинов

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ВМЕСТО КОНЦЕСИОННИ ТАКСИ – ПРИМЕРЪТ НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“

Ваня Григорова, докторант

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В
ЗАСТРАХОВАНЕТО

Милва Лазарова, докторант

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ

Представяне на нова книга


ПАНОРАМА НА ТРУДА
Брой 3 / 2021

МОТИВИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО

доц. д-р Галина Димитрова, УНСС

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ

Доц. д. н. Евгени Евгениев, УНСС

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ ВЪВ ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

Гл. асистент д-р Десислава Колева-Стефанова, УНСС

ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ

Милен Великов


ПАНОРАМА НА ТРУДА
Брой 2 / 2021

БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА

Доц. д-р Ралица Пандурска , УНСС

РОЛЯТА НА ВТОРИЯ СТЪЛБ ЗА АДЕКВАТНОСТТА И ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

Ваня Григорова, докторант, УНСС

ОТНОСНО ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПО ЗДДФЛ

Д-р Стойчо Дулевски, УНСС

ВОДЕЩИ МОТИВИ ПРИ СМЯНА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Милен Великов


ПАНОРАМА НА ТРУДА
Брой 1 / 2021

ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Доц. д.н. Евгени Евгениев, УНСС

АНАЛИЗ И ДИНАМИКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

гл. ас. д-р Десислава Колева-Стефанова, УНСС

ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РОМИТЕ СПРЯМО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ

Мира Дончева, докторант, УНСС

ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ – РЕАНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Представяне на новa книга


ПАНОРАМА НА ТРУДА
Брой 3 / 2020

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕАГЕНТИ В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Галина Димитрова, УНСС

НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Доц. д. н. Евгени Евгениев, УНСС

ВЪЗРАСТОВО РАЗНООБРАЗИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Гл. Ас. Д-р Ирина Данаилова, УНСС

ЗАЕТОСТТА НА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СПОРЕДОБРАЗОВАТЕЛНОТО ИМ РАВНИЩЕ

Мария Манчева, докторант, УНСС

ОРГАНИЗАЦИОННА ПОДКРЕПА НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА КАРИЕРНОТО ПЛАНИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Ана Тодорова, докторант, УНСС


ПАНОРАМА НА ТРУДА
Брой 2 / 2020

ЗДРАВНАТА СИСТЕМА: ЗА МНОГО ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВОТО СЕГА ПЛАЩА ВИСОКА ЦЕНА

Проф. д-р Григор Димитров, ВУЗФ

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Иван Кръстев

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Галина Димитрова, УНСС

ГЛОБАЛНИTE ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ – СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Гл.ас.д-р Ралица Пандурска, УНСС

ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪВМЕСТЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мария Манчева, УНСС

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУБЕКТИТЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ИНДИЯ

Аслам Кан, ВУЗФ


ПАНОРАМА НА ТРУДА
Брой 1 / 2020

ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ТРУД ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Д-р Валери Апостолов, УНСС

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НАСОЧЕНА КЪМ ЛИЦАТА ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Десислава Колева-Стефанова,
УНСС

БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА И ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Доц. д.н. Евгени Евгениев, УНСС

РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ

Гл. Ас. Д-р Ирина Данаилова,
УНСС

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА

Мария Манчева, УНСС