П Р А В И Л А

за присъждане на годишната награда
„За принос в развитието на труда и социалната политика“

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     С тези правила се урежда редът за номиниране, присъждане и връчване на годишната награда „ХЕФЕСТ“ за принос в развитието на труда и социалната политика, учредена от Министерство на труда и социалната политика, Съюза на специалистите по труда в България и списание „Панорама на труда“ със специално решение от 29 октомври 2013 година.
     Наградата има за цел да подпомага, стимулира и отчита личния принос за развитието на труда и социалната политика в България.
Наградата представлява изображение на древногръцкия бог на занаятите и труда Хефест, гравирано върху метална пластина, скрепена върху осмоъгълен кристален блок, на поставката на който се изписват имената на носителя за съответната година.
     С наградата се удостояват заслужили ръководители, специалисти, научно-преподавателски кадри, работници и служители, синдикални дейци и работодатели с особен принос и/или значими постижения в развитието на теорията, практиката и управлението на труда и социалната политика.

 

НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА НАГРАДАТА „ХЕФЕСТ“

     Предложение за удостояване с годишната награда „ХЕФЕСТ“ могат да се правят от:

 • Министъра на труда и социалната политика;
 • Председателя на Съюза на специалистите по труда в България;
 • Главния редактор на списиние „Панорама на труда“;
 • Ръководители на синдикални и работодателски организации;
 • Читатели и автори на списание „Панорама на труда“.

     Предложенията за номиниране, придружени с биографични данни и мотиви за приноса на кандидата, се депозират на електронен адрес office@panoramaonline.eu или в седалището на списание „Панорама на труда“ – София, 1618, ул. „Княгиня Клементина“ № 39, до 30 октомври на текущата година.
     Всички номинации се публикуват в списание „Панорама на труда“ по реда на тяхното постъпване.

 

ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА „ХЕФЕСТ“

     Годишната награда за принос в развитието на труда и социалната политика „ХЕФЕСТ“ се присъжда на български граждани или на българи с двойно гражданство.
     По изключение наградата може да се присъди и на гражданин на друга държава, с особен принос за развитието на труда и социалната политика в България.
     Наградата се присъжда на лица с особени заслуги за:

 • Разработката на значими стратегически документи в областта на трудовите и социалните отношения (закони, стратегии, програми, концепции и др.);
 • Творчески принос в развитието на теорията, изследванията, методологията и популяризирането на постиженията на науката и практиката в областта на труда и социалната политика;
 • Подготовката на висококвалифицирани специалисти по труда, социалното осигуряване и подпомагане;
 • Дългогодишна ползотворна работа в управлението на системата по труда и социалната политика;
 • Значими постижения в увеличаване производителността на труда, подобряване на условията на труд, социалната сигурност, развитието на човешкия капитал, заетостта и доходите от труд;
 • Инициирането и/или активното участие в обществено полезни дейности за решаването на важни трудови и социални проблеми;
 • Разработка на иновативни инструменти и/или способи, чрез които се оказва положително въздействие върху пазара на труда и/или социалните дейности.

     Номинациите за наградата се обсъждат от Комисия, определена от учредителите, която се състои от: независим председател, по един представител на учредителите на наградата и представители на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ при УНСС и катедра „Застраховане и социално дело“ при СА“Д.А. Ценов“.
     Комисията оценява направените номинации и предлага на учредителите мотивирано решение, за удостояването с наградата на лицето, което в най-голяма степен отговаря на критериите, посочени в т.3.3. Комисията може да предложи и повече от един, но не повече от трима кандидати за наградата, подредени по възходящ ред.
     Учредителите с консенсус определят носителя на наградата. По решение на учредителите наградата може:

 • Да не се присъди, при наличие на достатъчно основания за това;
 • Да се присъди на повече от едно лице, при наличието на достатъчно и равни основания за това;
 • Да се присъди по повод юбилейни годишнини или други особенни случаи, при спазване на определените критерии и изисквания с тези Правила.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     Тези правила са разработени на основание т.2 от Специално решение на Министерство на труда и социалната политика, Съюза на специалистите по труда в България и списание „Панорама на труда“ от 29.10.2013г. за учредяването на годишната награда „За принос в развитието на труда и социалната политика“.
     Настоящите Правила са утвърдени с Решение № 2 на МТСП, ССТБ и сп. „Панорама на труда“ от 18.02.2014г.
     Изменения и допълнения на Правилата се извършват по реда на тяхното утвърждаване.