Ръководство за публикуване на статии в списание „Панорама на труда“

„Панорама на труда“ е рецензирано електронно специализирано списание в областта на трудовите и социални отношения.

За публикация се приемат статии в следните области :

  • Трудов пазар и заетост;
  • Икономика и организация на труда;
  • Социология на труда
  • Управление на човешките ресурси;
  • Безопасност и здраве при работа;
  • Индустриялни отношения;
  • Доходи и жизнено равнище;
  • Застраховане;
  • Социално осигуряване и подпомагане.

За удобство на авторите, се предоставя възможност да предложат рецензент от състава на редакционната колегия, на когото статията ще бъде изпратена, от главният редактор на списанието, за оценка на нейното научно качество и изготвяне на рецензия. Този подход за рецензиране намаля времето за публикуване и предоставя по-голяма свобода на авторите.

При изпращане на статията, трябва да се предостави и резюме на български и английски, в което е представена целта, постигнатите резултати и приноса на изследването за широката публика.

Статията трябва да бъде предоставена в DOK или DOCX формат, съвместим с Microsoft Office Word 2010. Всяка страница трябва да съдържа 1800 знака или 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите) с основен шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12.

Статиите трябва да бъдат между 7 и 20 страници, в съответствие с техническите изисквания на оформлението. Условията за публикуване на материал с обем над 20 страници се договарят допълнително с издателя. В един брой могаже да бъде публикувана една статии от един автор.

Статиите се изпращат на e-mail: office@panoramaonline.eu

Статиите трябва да бъдат структурирани по следния начин:

Заглавна страница, съдържаща заглавие и имената на авторите. Водещият автор трябва да предостави пощенски адрес, e-mail адрес и телефонен номер. Всички въпроси, до публикуването, ще бъдат отправяни към него.

Резюме на български и английски, в което е представена целта, основното съдържание на статията, постигнатите резултати, крайно заключение и приноса на изследването за широката публика, в рамките на 250 думи.

Ключови думи – от 3 до 7 ключови думи, подредени в азбучен ред.

Всяка статия трябва да съдържа:

Въведение, съдържащо обзор върху темата, подкрепен с литературни източници и ясно дефинирана цел на изследването.

Изложение. Подробно изложение на целта и съдържанието на разглеждания проблем, използваните материали, методи, инструментариум и процедура на изследването.

Резултати, представени в логическа последователност с включени таблици и фигури и представена значимост в сравнение с предходни изследвания.

Заключение, включващо кратко обобщение за резултатите и приносите от направеното изследване.

Библиографско цитиране.

Литература.

Към изпратените статии се изпраща и сканирана снимка в паспортен формат на автора или основният автор.