Редакционна Колегия

на списание „ПАНОРАМА НА ТРУДА“

Главен редактор:

Доц. д.н. Евгени Евгениев

Доц. д.н. Евгени Евгениев е доктор на науките по Икономика и организация на труда. Член на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и на Факултетния съвет на Общоикономически факултет на УНСС. Преподава по дисциплините Икономика на труда, Индустриални отношения, Здравословни и безопасни условия на труд, Трудови стандарти и др. Специализирал е в Гръцкия център по производителност, Международния банков колеж – Виена, Солунския университет и др.

Председател е на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение и член на УС на БСЧП „Възраждане“. Основател и издател на сп. „Панорама на труда“, Председател на Управителния съвет на „Персонал-Холдинг” АД.

Членове :

Академик Димитър Димитров

Академик Димитър Димитров е действителен член на Българската Академия на Науките. Първият ректор на Висшето училище по сигурност и икономика бил е директор на института по социология на БАН и ръководител катедра „Публична администрация на СУ „Климент Охридски“ . Специализирал е в Единния европейски университет в гр. Нанси, Франция, Института за социологически изследвания, Москва. Бил е гост-професор в Университета на гр. Клермон-Феран, Франция. Изнася лекции по социология, социология на труда, икономическа социология, разрешаване на конфликти, управление на човешките ресурси и водене на успешни преговори.


Проф. д-р Григор Димитров

Проф. д-р Григор Димитров е доктор по икономика, експерт по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения и по управление на човешките ресурси. Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси. Главен директор е „Осигурителни отношения“ в Българската стопанска камара. Член е на Надзорния съвет на НЗОК.


Проф. д-р Маргарита Атанасова

Проф. д-р Маргарита Атанасова е декан на Общоикономически факултет на УНСС и член на катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Полето на учебно-изследователската и дейност са проблемите на икономиката на труда, управлението, обучението и развитието на човешките ресурси, заетостта и политиките на пазара на труда. Участва в редица изследователски и консултантски проекти с национално и международно измерение.


Проф. д-р Катя Владимирова

Проф. д-р Катя Владимирова е доктор по икономика, професор в Университета за национално и световно стопанство. Преподавателската и изследователската й работа са в областта на пазара на труда и политиките по заетостта, управлението на човешките ресурси и икономиката на труда, икономическите реформи и социалните последици, социалната политика и европейската интеграция. Специализирала е по проблемите на феминизма и разделението по пол в сферата на труда и обществения живот във Франция. Асоцииран чуждестранен член е на лабораторията „Джендър, мобилност и труд” при Центъра за научни изследвания във Франция. Участва в международни и национални проекти, свързани с въпросите на съвместяването на професионалния и семейния живот.


Проф. д-р Митко Димитров

Проф. д-р Митко Димитров е завършил УНСС. Специализирал е в Лондон Бизнес Скул, Великобритания, Католически университет, Гент, Белгия, Международен валутен фонд, Виена, Австрия, Британска академия, Лондон, Великобритания, Икономически институт, Москва, Русия. Научно-изследователското поле на дейността му е индустриална организация, предприемачество и МСП, икономики в преход, икономическо развитие, сравнителни изследвания. Чете лекции в Европейско Висше Училище по икономика и мениджмънт, Варненски Свободен Университет, Великотърновски Университет, Нов Български Университет, Софийски университет. Председател е на НС на Институт за икономически изследвания на БАН и Член на УС на Българската асоциация за управленско развитие и предприемачество.


Доц. д-р Румен Ерусалимов

Доц. д-р Румен Ерусалимов е Заместник-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ на СА „Д. А. Ценов“- Свищов и Ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“. Води лекционни курсове по учебните дисциплини: „Икономика на застраховането“; „Лично застраховане“; „Въведение в актюерството“; „Актюерска техника в общото застраховане“; „Актюерска техника в пенсионните фондове“; „Мениджмънт на застрахователното дружество“; „Инвестиции на застрахователното дружество“; „Международно застраховане“ и др.


Доц. д-р Галина Димитрова

Доц. д-р Галина Димитрова Георгиева е преподавател и научен секретар на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в Университета за национално и световно стопанство. Завършва висшето си образование в УНСС по специалностите: „Икономика и организация на труда“ и „Застраховане и социално дело“. Заместник-директор е на Междууниверситетския център за развитие на кариерата. Член е на Факултетния съвет на Общоикономически факултет и сертифициран вътрешен одитор по системи за управление на качеството. Специализирала е в Германия. Научните й интереси са в областта на икономиката и организацията на труда, управлението на човешките ресурси, застраховането, застрахователното посредничество и др.


Доц. д-р Емил Трифонов

Доц. д-р Емил Трифонов е доктор по Икономика и член на Академичният съвет на Русенски университет “Ангел Кънчев”. Титуляр на дисциплините: „Икономикс” за специалност „Право” в ЮФ; „Икономически теории”, „Микро и макроикономика” за специалностите на ФБМ. Член е на управителния съвет на Асоциация на преподавателите по икономика и управление и мрежата „Решица”.


Доц. д-р Ирена Маркова

Доц. д-р Ирена Маркова има повече от двадесет години учебно-преподавателска дейност. Публикациите й са в областта на икономиката, организацията и управлението на застраховането. Член е на Факултетния съвет при Общоикономическия факултет на УНСС и на Академичния съвет при ВУЗФ, на Българската асоциация по маркетинг, на Асоциацията за развитие на образованието, на Българската асоциация на риск мениджърите в България (BRIMA) и на Institute of Research Engineers and Doctors – IRED, USA.


Доц. д-р Ирина Данаилова

Доц. д-р Ирина Данаилова е преподавател в катедра „Икономика и организация на човешките ресурси“ на УНСС. Специализирала е в университет „Пол Верлен“ – гр. Метц, Франция; Университет на Сплит, гр. Сплит, Република Хърватска; Университет Йоанеум – гр. Грац, Австрия; Университет Кавадо е Аве, гр. Барселош, Португалия. Чете лекции по „Мотивация“, „Организационно поведение“, „Стратегии на бизнеса“, „Организационна култура“, „Икономика на труда“, „Управление на проекти“ . Има дългогодишен опит в изпълнението на проекти в следните области: изследване и анализ на поведението на различни групи на пазара на труда; обучение и развитие на компетентности, професионалното обучение и ориентиране и др.